Ledningsbrud på Ferskenvej ud for nr. 12

Der er konstateret kæmpe vandtab i området øst for Hjaletvej. Dette skyldes ledningsbrud på Ferskenvej ud for nr. 12. For at begrænse vandtabet er det derfor nødvendigt at lukke for vandforsyningen til alle på Ferskenvej, og til Hjaletvej 28, 33, 34 og 45 indtil lækagen er udbedret. Nærmere følger.

Sidste :

Det er blevet besluttet at åbne for vandet kl. 1700 til kl. 1900 og igen mandag morgen kl- 0700 – hvorefter vandforsyningen vil være uregelmæssig resten af mandagen.

GENERALFORSAMLING 2024

HUSK – der er indkaldt til ordinær generalforsamling på Johanneberg, Hjaletvej 51, Bakkebølle Strand, 4760  Vordingborg, lørdag den 8. juni 2024 kl. 1300.

Alle dokumenter til generalforsamlingen findes her på hjemmesiden under fanebladet Vandværk/generalforsamling.

På gensyn

Ledningsbrud på Brombærvej

Der er konstateret ledningsbrud på Brombærvej ud for nr. 10. Mandag morgen den 10. juli 2023 kl. 0800 starter arbejdet med udbedring af skaden, hvorfor der lukkes for vandet mellem ca. kl. 0800 og ca. kl 1200. Beklager denne hændelse. HUSK at rense vandhanerne når der er vand igen. Der er udsendt SMS til alle berørte andelshavere. Fortsat god sommer til alle.

PFAS

I anledning af den pågående snak i alle medier om PFAS forurenet drikkevand kan det oplyses, at der ALDRIG i vort drikkevand, har været konstaret nogen spor af PFAS i de vandprøver der er undersøgt siden man påbegyndte undersøgelse for PFAS. Der har hidtil været undersøgt for 12 forskellige PFAS stoffer. Fra 2024 vil der blive undersøgt for 22 forskellige PFAS stoffer.

Via dette link til GEU kan du se alle rapporter om vandprøverne:
https://bbstrandvand.dk/analyseresultater/

Vi vil som hidtil følge anvisningerne fra myndighederne.

God Påske til alle.

Målerudskiftning

Så påbegyndes udskiftning af alle vandmålerne.

Vi påregner at være færdige senest den 15. November 2022.
Når måleren er udskiftet vil der blive lagt skrivelse i din postkassen med diverse oplysninger om bl.a. aflæsning af gammel og ny måler samt målernumre.
Vi vil efterlade hanerne i samme stilling, som vi fandt dem i inden udskiftningen.

Ny måler vil være elektronisk model Multical 21 fra Kamstrup.
Måleren kan aflæses af vandværket under forbikørsel og vil lette arbejdet for os alle. Måleren kan også aflæses i målerbrønden.
Måleren kan ikke aflæses via internettet.

Ovenstående er ensbetydende med, at aflæsning af vandmålerne i år foretages samtidg med udskiftningen og fremadrettet vil vandværket forestå aflæsning af målerne.

Evt. spørgsmål om udskiftningen og om måleren kan rettes til vandværket på tlf. 21753942.

Vandforbrug unaturligt højt i hele vort forsyningsområde.

I 4 nætter konstateret unaturligt højt forbrug i hele vort forsyningsområde og ikke blot øst for Hjaletvej, som beskrevet i går.
Vi har mistanke om ledningsbrud eller et toilet, hvor vandet løber konstant, måske utæt vandhane inde eller ude.
Vi anbefaler alle at se efter evt. brud i området.
Sms-alarm udsendt til alle.
Vi opdatere hjemmesiden, såsnart årsagen til det forhøjede forbrug er lokaliseret.

På forhånd tak for jeres medvirken.

10. OKT 2022
Vandforbrug om natten er næsten normalt igen. Tak for indsatsen.

Unaturligt merforbrug øst for Hjaletvej

Der er de sidste 3 nætter konstateret et konstant overforbrug i området øst  for Hjaletvej plus Figenvej, Ferskenvej, Abrikosvej og Melonvej.
Tjek dit hus for utætte vandledninger, vandhaner, toiletter og målerbrønde og meget gerne hold øje med våd / fugtig jord på din vej rundt i området.

På forhånd tak for din medvirken

Generalforsamling 2022

HUSK der er indkaldt til ordinær generalforsamling på Johanneberg, Hjaletvej 51, Bakkebølle Strand, 4760  Vordingborg, lørdag den 18. juni 2021 kl. 1300.

Alle dokumenter til generalforsamlingen findes her på hjemmesiden under fanebladet Vandværk/generalforsamling.

På gensyn

Nye vandmålerbrønde

I oktober måned starter arbejdet med udskiftning af ALLE vandmålere.
Elektroniske målere vil blive installeret hos alle.

Derfor vil der i juni måned blive påbegyndt udskiftning af 28 ældre målerbrønde, som er for små og ikke har plads til de nye målere.

Ejerne af disse målerbrønde vil blive underretet via vor SMS service.
Har du spørgsmål til ovenstående – kontakt Peder på tlf. 21753942.

VVS firma Lars Nielsen vil forestå begge opgaver.

Vandværket afholder alle udgifterne til disse arbejder.

Overforbrug vest for Hjaletvej

Der er de sidste 3 nætter konstateret et konstant overforbrug i området vest for Hjaletvej minus Figenvej, Ferskenvej, Abrikosvej og Melonvej.
Tjek dit hus for utætte vandledninger, vandhaner, toiletter og målerbrønde.

På forhånd tak.

Senere på dagen blev årsagen til forbruget udfundet og lækagen stoppet. 
SMS udsendt til alle berørte grundejere.